Registrace

Pouze písmena bez diakritiky, číslice a podtržítka, 3 - 20 znaků
Pouze písmena bez diakritiky, číslice a podtržítka, 6 - 32 znaků
Bydliště

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá Tanečnímu klubu Olymp Olomouc, z. s., IČ: 68347286, se sídlem: Jiráskova 381/25, Olomouc (dále jen „klub“) práva a povinnosti, mezi něž mimo jiné patří i povinnost informovat své členy o právech, které se týkají ochrany osobních údajů člena, respektive budoucího člena o přístupu k osobním údajům, zpracování a předávání osobních údajů třetí osobě.

Stvrzuji, že tuto povinnost klub splnil a souhlasím, aby klub shromažďoval a zpracovával mé (mého syna/dcery) osobní údaje v souladu s právy a povinnostmi, které mu ukládají obecně závazné právní předpisy.

Dávám tímto výslovný souhlas s použitím citlivého údaje – fotografie – na webu klubu. Souhlasím s používáním všech fotografií a videí ze soutěží, tréninků, soustředění… vytvořených pro účely propagace klubu. Souhlasím s jejich zveřejněním na webových stránkách klubu a sociálních sítích Facebook a Instagram.

Dojde-li ke změně v mých osobních údajích, zavazuji se je klubu oznámit neprodleně. Můj souhlas se zpracováním osobních údajů se bude vztahovat i na tyto nově oznámené osobní údaje.